آگهي مزایده عمومی فروش ماده معدنی باریت مهدی آباد

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۲۰۰۰۰ تن ماده معدنی باریت از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.

( حضور اشخاص حقیقی در مزایده  بلامانع است)

الف ) مزایده شماره ۱ _ ب /۰۱/۹۴ فروش ۱۰۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۱۵/۴ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان ۱ میلیارد ریال )

ب ) مزایده شماره ۲ _ ب /۰۱/۹۴ فروش ۱۰۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان هشتصد میلیون ریال)

۱) نوع سپرده شركت در مزایده : می بایست  بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پيشنهادهاي فاقد تضمین ، تضمین هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد مي باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد .

۵)مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي لغایت یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۰  ، حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۳ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۹۴  مي باشد وكليه پيشنهادات در ساعت ۱۰صبح روزسه شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۲در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در مهدی آباد یزد مفتوح مي گردد.

۶)محل دریافت اسناد مناقصه :

-کیلومتر ۷۵ مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

– تهران خیابان بهشتی میدان تختی ابتدای خیابان سورنا- پلاک ۱۵۰_ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طبقه پنجم دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۱۴۷۱

– یزد بلوار شهید قندی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد  _   شماره تماس : ۰۳۵۳۸۲۲۳۷۰۲

۷)قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱/۵۰۰/۰۰۰  ريال به صورت واريز نقدي به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانك کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

 مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.