آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی باریت مهدی آباد-شماره ۱۳ _ ب /۹۴/۱۱ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۵۰۰۰ تن ماده معدنی باریت با وزن مخصوص ۴.۱۵ از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.( حضور اشخاص حقیقی در مزایده بلامانع است)


مزایده شماره ۱۳ _ ب /۹۴/۱۱ فروش ۵۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴.۱۵
۱) نوع سپرده شرکت در: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.
۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۱۵ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد .
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۵ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰صبح روز دو شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۶در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.
۶) محل دریافت اسناد مناقصه :
-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
-تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰،۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.


(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))