آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰۰ تن ماده معدنی باریت مهدی آباد-شماره ۱ _ ب /۰۱/۹۴ و شماره ۲ _ ب /۰۱/۹۴(پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۲۰۰۰۰ تن ماده معدنی باریت از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.

( حضور اشخاص حقیقی در مزایده  بلامانع است)

الف ) مزایده شماره ۱ _ ب /۰۱/۹۴ فروش ۱۰۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۱۵/۴ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان ۱ میلیارد ریال )

ب ) مزایده شماره ۲ _ ب /۰۱/۹۴ فروش ۱۰۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان هشتصد میلیون ریال)

۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : می بایست  بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد .

۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۰  ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۳ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۹۴  می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰صبح روزسه شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۲در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مناقصه :

-کیلومتر ۷۵ مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

-تهران خیابان بهشتی میدان تختی ابتدای خیابان سورنا- پلاک ۱۵۰_ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طبقه پنجم دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۱۴۷۱

-یزد بلوار شهید قندی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد  _   شماره تماس : ۰۳۵۳۸۲۲۳۷۰۲

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱/۵۰۰/۰۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.