آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰۰ تن ماده معدنی باریت مهدی آباد-شماره ۳ _ ب /۹۴/۰۵ و شماره ۴ _ ب /۹۴/۰۵ و شماره ۵ _ ب /۹۴/۰۵ و شماره ۶ _ ب /۹۴/۰۵ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۲۰۰۰۰ تن کلوخه ماده معدنی باریت و ۱۰۰۰ تن ماده معدنی پودر شده باریت از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.( حضور اشخاص حقیقی در مزایده بلامانع است)

الف) مزایده شماره ۳ _ ب /۹۴/۰۵ فروش ۱۰۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان هفتصد میلیون ریال )
ب ) مزایده شماره ۴ _ ب /۹۴/۰۵  فروش ۵۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴/۱۰ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان چهارصد میلیون ریال)
ج ) مزایده شماره ۵ _ ب /۹۴/۰۵  فروش ۵۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴/۱۵ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان پانصد میلیون ریال)
د ) مزایده شماره ۶ _ ب /۹۴/۰۵ فروش ۱۰۰۰ تن پودر باریت با وزن مخصوص ۴/۲ ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان دویست میلیون ریال)

۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.

۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت شنبه مورخ ۰۷/۰۶/۹۴ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخ ۱۵/۰۶/۹۴ می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۶ در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده :
-یزد _کیلومتر ۷۵ مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
-تهران خیابان بهشتی میدان تختی ابتدای خیابان سورنا- پلاک ۱۵۰_ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طبقه پنجم دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۱۴۷۱

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.