آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی مهدی آباد-شماره ۱۴_ک/۹۴/۱۱ و ۱۵_ب/۴/۱۱ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ماده معدنی خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .
الف: مزایده شماره ۱۴_ک/۹۴/۱۱ فروش ۵۰ هزارتن خاک اکسید روی با عیار ۷% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده ششصد میلیون ریال )
ب: مزایده شماره ۱۵_ب/۴/۱۱ فروش ۵ هزارتن باریت با وزن مخصوص ۴ تن بر متر مکعب(مبلغ تضمین شرکت در مزایده سیصد و سی میلیون ریال )
۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.
۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۳۰ روزه برای قرارداد اکسید روی و ۵ و ۱۵ روزه برای قرارداد باریت از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۸ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۱ در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.
۶)محل دریافت اسناد مزایده :
-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
– تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰،۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.