آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع-شماره ۴-م/۹۴/۰۵ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد جهت انجام امور خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  مجتمع ساکن در شهرستان های یزد ، مهریز ، روستاهای کریم آباد، بهادران و مهدی آباد، پیمانکار مربوطه  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بین شرکتهایی که دارای گواهی تایید صلاحیت می باشند انتخاب نماید.

لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید با پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب مهر گستر ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه ۵۱۱۲ جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

یزد-مهریز-  روستای مهدی آباد بهادران – دفتر  مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

شماره تماس:  ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

تاریخ خرید اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت جمعه ۹۴/۰۵/۳۰

مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۹۴/۰۶/۰۹

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ  ۹۴/۰۶/۱۰ در محل دفتر مجتمع واقع در سایت اداری مجنمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد.

ضمنا برای شرکت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل قبول کارفرما به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال الزامی می باشد.

سایر شرایط در اسناد مناقصه شرح داده شده  است.