آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج ماده معدنی-شماره ۷۰۰۴۷/۹۴ت (پایان مهلت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج ماده معدنی و حمل و تخلیه در محل دپو های ماده معدنی و باطله و تسطیح دپو ها در معدن باریت مهدی آباد در استان یزد را از طریق مناقصه عمومی به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ این شرکت نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر و همراه داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی از تاریخ ۹۴/۶/۳۰ ساعت ۱۶ مورخ ۹۴/۷/۷ به آدرس تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ ضلع جنوبی، طبقه پنجم امور بازرگانی مراجعه نمایید.

تاریخ ارائه پیشنهادات حد اکثر تا ۱۷ شنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ می باشد.