آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۰۳-۰۳/۱۴۰۲ م

مجتمع سرب و روی مهدی آباد در نظر دارد خرید،نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه   جذب اتمی  و تجهیزات مربوطه  مورد نیاز مجتمع سرب و روی  مهدی آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (ستاد) به شماره فراخوان ثبت ستاد ۲۰۰۲۰۹۰۰۱۵۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (هفتصد میلیون) ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد تا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ وجلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره سامانه  ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره تماس:  ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴