انتخاب سرمایه گذار معدن مهدی آباد در ایستگاه پایانی

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد؛ مهندس امین صفری مدیر این مجتمع از انتخاب سرمایه گذار معدن مهدی آباد در ماه جاری خبر داد.

مهندس صفری اظهار نمود: با پایان یافتن مهلت ارائه پیشنهادات شرکت های متقاضی سرمایه گذاری معدن سرب و روی مهدی آباد، تعداد ۱۰ شرکت در قالب ۳ کنسرسیوم، پیشنهادات فنی و مالی خود را به ایمیدرو ارائه نموده اند.

وی افزود: در همین رابطه، جلسه ی کمیسیون معاملات سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران با حضور نمایندگان کنسرسیوم ها، روز شنبه مورخ ۲ مرداد ماه تشکیل شد. در این جلسه پاکات الف و ب کنسرسیوم توسط اعضای محترم کمیسیون گشوده و پاکات ب جهت ارزیابی فنی و مالی به کمیته فنی و بازرگانی تحویل شد.

گفتنی است بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی ، پاکات ج( پیشنهاد مالی) کنسرسیوم ها گشوده و برنده مشخص خواهد شد. بنابراین انتظار میرود با یاری خداوند متعال طی ماه جاری، سرمایه گذار معدن بزرگ سرب و روی مهدی آباد شناخته می شود.