انجام مطالعات اکتشافی محدوده کالامین

PN3_Web

کارهاي فنی انجام شده تا کنون روي معدن کالامین عمدتا شامل کارهایی میشده است که وضعیت سه توده بیرون زده کالامین را شناسایی کنند تا مورد استخراج قرار گیرد. در اکتشافات انجام شده در سالهاي اخیر عمدتا روي داده هاي عیاري و اطلاعات نقشه برداري جمع آوري می شده است. لذا از نظر نقشه هاي زمین شناسی معدنی، آلتراسیون، تکتونیک و ژئوشیمی اطلاعات خاص کانسار کالامین در دسترس نیست. با توجه به وضعیت مورفولوژي کوهستانی معدن کالامین و رخنمون هاي موجود روي پله هاي متعدد ایجاد شده است. در حال حاضر محدوده داراي شرایط مناسبی براي برداشت هاي سه بعدي زمین شناس معدنی و تکتونیک سه بعدي و ژئوشیمی وجود دارد  و پس از خاتمه کار بر اساس نتایج حاصل مراحل بعد طراحی شده است. در صورتی که نتایج مطالعات منجر به اثبات دلایل فنی براي ادامه عملیات اکتشاف شود این عملیات جهت تکمیل اطلاعات ادامه خواهد داشت.