حضور مجتمع معدنی در اجلاس و نمایشگاه بین المللی معادن و صنایع معدنی ایران

حضور فعال مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در اجلاس و نمایشگاه بین المللی معادن و صنایع معدنی ایران دهم و یازدهم خرداد سال جاری با هدف معرفی توانمندی های مجتمع معدنی مهدی آباد 

مجتمع های معدنی، شرکتهای معدنی، صنعتی و تجاری ایرانی و خارجی در این نمایشگاه و اجلاس حضور داشتند .

دکتر کرباسیان معاون وزیر و رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با هیئت همراه از غرفه مجتمع معدنی مهدی آباد بازدید نمودند .

 

اری ایرانی و خارجی در این نمایشگاه حضور داشتند .