مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری مجتمع (پایان مهلت)

مناقصه گزار : مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد
موضوع مناقصه : احداث ساختمان اداری مجتمع
۱- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ( معادل هشتاد میلیون تومان )بر اساس ۵% مبلغ برآورد اولیه(مقطوع) بصورت ضمانت نامه بانکی معتر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲- به پی شنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخ صی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ۸۰ % مبلغ قراداد می باشد.
۴- پیش پرداخت : ۲۸درصددد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت شده و در هر پرداختی این مبلغ مستهلک می گردد.
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت ۴ روز می باشد.
حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۴ عصر روز یکشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۲۳می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت ۰۸صبح روز .دوشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۲۴در دفتر مدیریت مجتمع واقع در مهدی آباد مفتوح می گردد.
۵- محل انجام کار : کیلومتر ۵۵مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد.
۶- محل دریافت اسناد مناقصه :
– کیلومتر ۵۵مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد.
– تهران خیابان شهید بهشتی میدان تختی ابتدای خیابان سورنا- ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طبقه پنجپ
دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد
– یزد بلوار شهید قندی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد.
قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۵۵۲۴۰۵۰۵۸
بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۰۰۲به نام مجتمع
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.