آگهی فراخوان فروش ۶۰۰ تن ماده معدنی باریت مهدی آباد (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد مقدار ۶۰۰ تن ماده معدنی باریت با وزن مخصوص ۴.۲ خود را به شرح و شرایط ذیل به فروش برساند.
متقاضیان این ماده معدنی می توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ جهت دریافت اسناد وفرمهای پیشنهاد قیمت با در دست داشتن فیش واریزی ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ مهر گستر بانک کشاورزی به نام مجتمع به آدرس های ذیل مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ فرمهای پیشنهاد قیمت خود را به صورت پلمپ شده تحویل دفاتر مجتمع نمایند .


آدرس دفاتر مجتمع :یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – برج شمالی طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فروش مندرج است .
(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی مهدی آباد-شماره ۱۴_ک/۹۴/۱۱ و ۱۵_ب/۴/۱۱ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ماده معدنی خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .
الف: مزایده شماره ۱۴_ک/۹۴/۱۱ فروش ۵۰ هزارتن خاک اکسید روی با عیار ۷% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده ششصد میلیون ریال )
ب: مزایده شماره ۱۵_ب/۴/۱۱ فروش ۵ هزارتن باریت با وزن مخصوص ۴ تن بر متر مکعب(مبلغ تضمین شرکت در مزایده سیصد و سی میلیون ریال )
۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.
۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۳۰ روزه برای قرارداد اکسید روی و ۵ و ۱۵ روزه برای قرارداد باریت از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۸ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۱ در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.
۶)محل دریافت اسناد مزایده :
-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
– تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰،۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی باریت مهدی آباد-شماره ۱۳ _ ب /۹۴/۱۱ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۵۰۰۰ تن ماده معدنی باریت با وزن مخصوص ۴.۱۵ از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.( حضور اشخاص حقیقی در مزایده بلامانع است)


مزایده شماره ۱۳ _ ب /۹۴/۱۱ فروش ۵۰۰۰ تن باریت با وزن مخصوص ۴.۱۵
۱) نوع سپرده شرکت در: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.
۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۱۵ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد .
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۵ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰صبح روز دو شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۶در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.
۶) محل دریافت اسناد مناقصه :
-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
-تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰،۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.


(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))

فراخوان بین المللی جذب سرمایه گذار سرب و روی مهدی آباد(پایان مهلت)

  فراخوان بین المللی جذب سرمایه گذار سرب و روی مهدی آباد
مشاور:شرکت مهندسی کوشا معدن

 

SRK Consulting

مزایده گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

 

مجتمع سرب و روی مهدی آباد

عنوان آگهی: فراخوان مزایده بین المللی شناسایی و پیش ارزیابی سرمایه گذاران در مجتمع سرب و روی مهدی آباد
شرح آگهی:

 

 

 

 

موضوع خدمات: سرمایه گذاری برای آماده سازی و استخراج معدن، ساخت کارخانه فراوری با ظرفیت تولید سالانه حداقل۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی یا معادل آن و نیز تولید ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب- نقره با عیار ۶۰ درصد سرب به‌ عنوان محصولات جانبی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز

مشخصات کلی پروژه: خلاصه‌ای از پروژه پیوست اسناد پیش ارزیابی است.

شرایط مورد نظر: کلیه سرمایه گذاران ایرانی و خارجی (شرکت‌های ایرانی یا خارجی یا کنسرسیوم های ایرانی و خارجی) دارای توانایی‌های مالی و فنی و نیز تجربه کافی در زمینه موضوع مزایده می‌توانند در فرایند پیش ارزیابی کیفی شرکت نمایند.

محل اجرای پروژه: در ۱۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و در فاصله تقریبی ۵۵۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران.

معیارهای پیش ارزیابی: متقاضیان (شرکت‌ یا کنسرسیوم) می بایست نامه اعلام آمادگی خود را برای دریافت اسناد پیش ارزیابی به آدرس (و یا آدرس ایمیل) ذکر شده در این آگهی ارسال نمایند.

مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها: پایان وقت اداری سوم اسفند ماه سال  ۱۳۹۴

آدرس: ایران، تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۳۹، دبیرخانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

 صندوق پستی:۱۵۸۱۶۱۴۵۱۳

 شماره تماس:  ۹-۸۸۸۲۹۱۸۱ ۲۱ (۹۸+)

ایمیل:

To :zinc@imidro.gov.ir

CC: mehdiabad@kusha-co.com

کلیه متقاضیان می‌توانند پرسش‌ها و نظرات خود به آدرس پست الکترونیکی ذکر شده در بالا ارسال نمایند.

اعلام نتایج ارزیابی کیفی: پس از دریافت و ارزیابی مدارک ارسالی و تأیید توسط کمیته ارزیابی از متقاضیانی که صلاحیت آنان در مرحله پیش‌ارزیابی کیفی احراز گردد برای دریافت اسناد مزایده دعوت بعمل خواهد آمد و این مسئله هیچگونه حق یا امتیازی را برای آنان در مرحله بعدی ایجاد نخواهد نمود.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ایران (ایمیدرو)

 

Invitation for Identification and Prequalification
 

Tender Holder: Iranian Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization(IMIDRO)

Mehdiabad Zinc-Lead Complex

Consultant:

Kusha Madan Consulting & SRK Consulting

Tender Subject: Invitation for international Tender for Identification and prequalification of Investors for Mehdiabad Zinc-Lead complex

Tender Description:

Subject of Services: Investment for Mine development and extraction, Construction of ore processing plants with a capacity of at least 800 thousand tons of zinc concentrate per year or equal products and 80 thousand tonnes of 60% lead-silver concentrate as by-products and providing of required infrastructure.

A Brief Description of the Project: A brief description of the project is attached in the prequalification documents.

Desired Condition: All Iranian and foreign Investors (Iranian or Foreign companies or Consortiums) may take part in the pre-qualification procedure, providing that they have sufficient financial and technical capability and experience in the subject of services.

Location of the Project: At 116 km southeast of the city of Yazd and approximately 550 km directly southeast of Tehran the capital city of Iran.

Criteria of Prequalification: Company or consortium applicants should submit their letter of readiness to the address (or email address) mentioned in this notice to receive prequalification documents.

Deadline for Receiving and offer the Documents:February22, 2016

 

Address: Iranian Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization (IMIDRO), No 39, Sepahbod Gharani, Tehran, Iran.

Postal Code: 1581614513

Tell: +98 ۲۱ ۸۸۸۲۹۱۸۱-۹

or submitting to the contacting email:

Contacting email:

To: zinc@imidro.gov.ir

CC:mehdiabad@kusha-co.com

All applicants can contact to send questions or comments through above email.

Qualitative Evaluation Results: After receiving and evaluation of documents and confirmation by the evaluation committee.

The bidders who are qualified in the pre-qualification process will be invited to receive bidding documents and it will not provide any rights or privilege for them in the next stage.

Iranian Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization(IMIDRO)

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی کالامین مهدی آباد (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۲۵ هزار تن کلوخه ماده معدنی کالامین با عیار ۸% روی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .
۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده به مبلغ یک میلیارد ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد
می باشد.
۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.
۶)محل دریافت اسناد مزایده :
یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه باریت با وزن مخصوص میانگین ۴/۱۵-شماره ۶۳ – ۱۰/۹۴ ت (پایان مهلت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی (فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه باریت با وزن مخصوص میانگین ۴/۱۵ از مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد) تحویل در محل مجتمع واقع در کیلومتر ۷۵ جاده مهریز – استان یزد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۴۱۰۲۸۰۰۰۰۰۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ و زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۷ می باشد .

علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی کالامین مهدی آباد-شماره ۸ _ ک /۹۴/۰۶ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش پنجاه هزار تن کلوخه ماده معدنی کالامین از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .

تجدید مزایده شماره ۸ _ ک /۹۴/۰۶ فروش ۵۰۰۰۰ تن کلوخه معدنی کالامین با عیار ۸% ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )
۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : می بایست  بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.
۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد می باشد.
۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۱  ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱  می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۲ در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده :
-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
-تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۶۰۰،۰۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

مزایده عمومی فروش ماده معدنی کالامین مجتمع معدنی مهدی آباد-شماره ۸ _ ک/۹۴/۰۶ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۵۰ هزار تن کلوخه ماده معدنی کالامین از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.(حضور اشخاص حقیقی در مزایده بلامانع است)
* تجدید مزایده شماره ۸ _ ک/۹۴/۰۶ فروش ۵۰۰۰۰ تن کلوخه معدنی کالامین با عیار ۸% روی (مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )
۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : می بایست بصورت چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.

۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۷/۳۰ ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵ عصر روز یک شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۰ می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۲ در محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده :
-یزد _کیلومتر ۷۵ مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

-تهران – میدان ولیعصر (عج) – شرکت ملی فولاد – طبقه دوم – دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد
۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج ماده معدنی-شماره ۷۰۰۴۷/۹۴ت (پایان مهلت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج ماده معدنی و حمل و تخلیه در محل دپو های ماده معدنی و باطله و تسطیح دپو ها در معدن باریت مهدی آباد در استان یزد را از طریق مناقصه عمومی به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ این شرکت نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر و همراه داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی از تاریخ ۹۴/۶/۳۰ ساعت ۱۶ مورخ ۹۴/۷/۷ به آدرس تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ ضلع جنوبی، طبقه پنجم امور بازرگانی مراجعه نمایید.

تاریخ ارائه پیشنهادات حد اکثر تا ۱۷ شنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ می باشد.

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی کالامین و روی مهدی آباد-شماره شماره ۸ _ ک/۹۴/۰۶ و شماره ۹_ ر/۹۴/۰۶ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش صد هزار تن کلوخه ماده معدنی کالامین و اکسید روی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.( حضور اشخاص حقیقی در مزایده  بلامانع است)

الف ) مزایده شماره ۸ _ ک /۹۴/۰۶ فروش ۵۰۰۰۰ تن کلوخه معدنی کالامین با عیار ۸%  ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به  میزان ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )

ب ) مزایده شماره ۹ _ ر /۹۴/۰۶ فروش ۵۰۰۰۰ تن کلوخه معدنی اکسید روی با عیار ۸%  ( مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )

۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰% کل مبلغ قراداد می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.

۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۷۰۱  ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز شنبه مورخ ۹۴/۰۷/۱۱  می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۱۲ در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده : 

-یزد _کیلومتر ۷۵ مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

-تهران خیابان بهشتی میدان تختی ابتدای خیابان سورنا- پلاک ۱۵۰_ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طبقه پنجم دفتر مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۱۴۷۱

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۵۰۰،۰۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.