فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی ۹۰-۱۲/۹۵ ت (نوبت سوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص میانگین ۱۵/۴ (بصورت خشک) را از طریق مزایده عمومی اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۵/۱۲/۹۵ وحداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند.

ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۱/۱۲/۹۵ تعیین می گردد.

فروش ۱۲ هزار تن خاک کالامین معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره ۷۳-۱۰ /۹۵ ت)

 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۲ هزار تن خاک کالامین معدن مهدی آباد با عیار روی ۱۰% را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۵۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳/۱۰/۹۵ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲/۱۱/۹۵ و زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۳/۱۱/۹۵ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فروش ۳۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره ۴۹-۸ /۹۵ ت)

 

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۳۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین ۷ درصد (بصورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۵۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ و زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ می باشد.

علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 

*آگهی فوق در روزنامه های اطلاعات و همشهری منتشر گردیده است.

فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره ۵۰-۸ /۹۵ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص میانگین ۴/۱۵ (به صورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۵۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ و زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ می باشد.

علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

*آگهی فوق در روزنامه های اطلاعات و جام جم منتشر گردیده است.

تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع-شماره ۴- م/۰۶/۹۵

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد جهت انجام امورات خود به شرح ذیل ، پیمانکار  مربوطه  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بین شرکتهایی که دارای گواهی تایید صلاحیت های مربوطه  می باشند انتخاب نماید.

مناقصه شماره ۴- م/۰۶/۹۵: تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ( حدود روزانه ۶۰ نفر) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱) نوع سپرده شركت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پيشنهادهاي فاقد تضمین ، تضمین هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد  مي باشد.

۴) مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي لغایت دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ، حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۲  عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸  مي باشد وكليه پيشنهادات روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰  راس ساعت ۱۰ صبح در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح مي گردد.

۵) محل دریافت اسناد مناقصه :

-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

-تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۵۶۲۵

۶) قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰/۰۰۰  ريال به صورت واريز نقدي به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانك کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع .

سایر شرایط در اسناد مناقصه شرح داده شده  است.

آگهی مناقصه عمومی-طبخ و توزیع غذا، تامین وسایط نقلیه، انجام خدمات عمومی و اداری

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد جهت انجام امورات خود به شرح ذیل ، پیمانکاران  مربوطه  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بین شرکتهایی که دارای گواهی تایید صلاحیت های مربوطه  می باشند انتخاب نماید.

الف ) مناقصه شماره ۱- م/۹۵/۰۵: تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ( حدود روزانه ۶۰ نفر) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ب) مناقصه شماره ۲- م/ ۹۵/۰۵ : تامین وسایط نقلیه مورد نیاز و ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع(  به شرح اسناد ) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ج ) مناقصه شماره ۳- م/ ۹۵/۰۵ : انجام خدمات عمومی و اداری مورد نیاز مجتمع ( به شرح اسناد ) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱) نوع سپرده شركت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پيشنهادهاي فاقد تضمین ، تضمین هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد  مي باشد.

۴) مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي لغایت چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۲۰  ، حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۱  مي باشد وكليه پيشنهادات روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۲  (بازگشایی  پاکات مناقصه شماره ۱- م/ ۹۵/۰۵ ساعت ۱۰صبح ، بازگشایی  پاکات مناقصه شماره ۲- م/ ۹۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح و بازگشایی  پاکات مناقصه شماره ۳- م/ ۹۵/۰۵ ساعت ۱۱صبح) در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح مي گردد.

۵) محل دریافت اسناد مناقصه :

-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

-تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۵۶۲۵

۶) قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰/۰۰۰  ريال به صورت واريز نقدي به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانك کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع . ( لازم به ذکر است جهت خرید هر یک از اسناد فوق میبایست فیش جداگانه واریز و  نام مناقصه مربوطه در فیش قید گردد )

سایر شرایط در اسناد مناقصه شرح داده شده  است.

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی اکسید روی مهدی آباد-شماره ر-۹۵/۰۳/۰۱ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ماده معدنی خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .

مزایده شماره ر-۹۵/۰۳/۰۱ فروش ۵۰ هزارتن خاک اکسید روی با عیار ۷% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده دو ملیارد ریال)

۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد  می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۳۰ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.
۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۰  ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۰  می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۱ در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده :یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

– تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰,۰۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))

آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی کالامین مهدی آباد-شماره ۰۱_ک/۰۱/۹۵ و ۰۲_ک/۰۱/۹۵ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ماده معدنی خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .

الف: مزایده شماره ۰۱_ک/۰۱/۹۵ فروش ۴۰ هزارتن خاک کالامین با عیار ۸% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده هشتصد میلیون ریال)

ب: مزایده شماره ۰۲_ک/۰۱/۹۵ فروش ۵ هزارتن خاک کالامین با عیار ۱۲% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده یکصد و پنجاه میلیون ریال )

۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد  می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۴۰هزار تن کالامین ، ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه و برای قرارداد ۵ هزار تن کالامین ، ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۱۵ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.

۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۹۵  ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۲/۹۵  می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۹۵ در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده :یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۰۰۰،۳۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))