آگهی مزایده عمومی فروش ماده معدنی کالامین مهدی آباد-شماره ۰۱_ک/۰۱/۹۵ و ۰۲_ک/۰۱/۹۵ (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد نسبت به فروش ماده معدنی خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .

الف: مزایده شماره ۰۱_ک/۰۱/۹۵ فروش ۴۰ هزارتن خاک کالامین با عیار ۸% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده هشتصد میلیون ریال)

ب: مزایده شماره ۰۲_ک/۰۱/۹۵ فروش ۵ هزارتن خاک کالامین با عیار ۱۲% روی (مبلغ تضمین شرکت در مزایده یکصد و پنجاه میلیون ریال )

۱) نوع سپرده شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پیشنهادهای فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد  می باشد.

۴) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : خریدار می بایست در هنگام عقد قرارداد ۴۰هزار تن کالامین ، ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۲۰ روزه و برای قرارداد ۵ هزار تن کالامین ، ۲ فقره چک هر کدام معادل ۵۰% مبلغ قرارداد به تاریخ های ۵ و ۱۵ روزه از تاریخ انعقاد قرارداد در وجه فروشنده صادر و تحویل نماید . بدیهی است مجوز حمل بار پس از وصول وجه چک صادر می گردد.

۵) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۹۵  ، حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۲/۹۵  می باشد وکلیه پیشنهادات در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۹۵ در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح می گردد.

۶) محل دریافت اسناد مزایده :یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

۷) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۰۰۰،۳۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانک کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))