انتخاب مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد به عنوان مجتمع برتر ایمنی در بین مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 

hse

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد در ارزیابی انجام شده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد به عنوان مجتمع قابل تقدیر در بخش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) انتخاب و معرفی شد.

مهندس کاباره  مدیر ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست مجتمع معدنی مهدی آباد گفت: رویکرد مجتمع  به لحاظ HSE رویکرد پیشگیرانه بوده و همواره سعی در پیشگیری قبل از وقوع در دستور کار این واحد قرار داشته است .

مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست افزود: با توجه به حضور سرمایه گذار در معدن ، به یاری خداوند متعال واحد  HSE سعی در بهبود مستمر در این بخش خواهد داشت.

در پایان مهندس کاباره این انتخاب را مرهون حمایت های مدیریت محترم مجتمع و همچنین زحمات کلیه پرسنل شاغل در این معدن دانست.