جلسه مدیر مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد با مدیران و کارشناسان واحد های مجتمع-۹۵/۰۵/۲۵

 

Gozaresh (2)
Gozaresh (3)
Gozaresh (4)
Gozaresh (1)