انتصاب مدیر مالی، اداری و بازرگانی

به گزارش روابط عمومی مجتمع در تاریخ  1/5/94  طی حکمی از سوی مدیر مجتمع ، آقای مهندس منصوری ده شعیبی به عنوان مدیر مالی ، اداری و بازرگانی مجتمع منصوب گردیدند.
جلسه معارفه نامبرده با حضور مدیریت مجتمع معاونین و سایر مدیران برگزار گردید.

مهندس صفری ضمن معرفی نامبرده  و ارائه سوابق درخشان ایشان و آرزوی موفقیت در انجام امور محوله، رعایت کامل قوانین و مقررات ، حرکت در راستای خط مشی مجتمع با سیاست های صرفه جویی و بهره وری را خواستار شد .

مهندس صفری اعتماد به مدیران  جوان و متخصص را رمز پیشرفت و توسعه دانست و از سایر معاونین و مدیران مجتمع همکاری صادقانه برای نیل به اهداف کلان معدنی و صنایع معدنی را مطالبه نمود.